Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Sint Laurens
 
 
Nieuwsbrief #15 Samen Verder Nieuwsbrief #15 Samen Verder
 april 2018
Het besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente te Sint Laurens is op 20 maart 2018 ondertekend door de beide Kerkenraden, hun colleges van Kerkrentmeesters en de colleges van Diakenen. Dit besluit is door het breed moderamen van de Classis Walcheren op 28 maart ondertekend voor gezien en voor zover nodig goedgekeurd. De datum van ingang is 1 januari 2019.
Dit betekent onder meer dat:
Allen die zijn ingeschreven in het register van de afzonderlijke gemeenten (hervormd- en gereformeerd) met ingang van die datum geacht zijn te zijn ingeschreven in het dienovereenkomstige register van de verenigde gemeente.
Onze nieuwe gemeente zal worden ingedeeld in de classis Walcheren, per 1 mei 2018 wordt dit de classis Deltagebied.
De plaatselijke regeling zal met ingang van die datum van kracht worden.
De vermogens van zowel de beide ‘kerken’ als die van beide ‘diaconieën’ gaan dan onder algemene titel over naar de Protestantse Gemeente te Sint Laurens respectievelijk haar diaconie. Een en ander geschied bij notariële akte.
 
De Stuurgroep heeft vergaderd op 10 april jl. Binnen de Stuurgroep zal het Plan van Aanpak worden aangepast en afgestemd op de data die nu voorliggen.    
De notaris zal worden gevraagd een fusieakte te gaan opstellen. De oplettende lezer onder u, heeft in de PZC van vrijdag 13 april jl. onder de rubriek: Juridische mededelingen, de advertentie zien staan waarin ons gezamenlijk voornemen wordt kenbaar gemaakt. Een eventueel bezwaar kan tot een maand na deze publicatie worden ingediend bij de classicale vergadering. Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht kan de akte van fusie in overleg met het Regionaal College Behandeling Beheerzaken worden opgemaakt en gepasseerd. Dit zal eerst na 1 mei kunnen plaats vinden.     
Ook op 13 april heeft een afvaardiging van de kerkrentmeesters van de gereformeerde kerk, overleg gevoerd met een makelaar ter zake de verkoop gebouwen.
De gezamenlijke kerkrentmeesters zijn onder andere bezig met het inventariseren van alle stoffelijke zaken in beide kerken. En, niet minder belangrijk, een overzicht van alle taken en functies en de bemensing daarvan, naast die van de ambtsdragers. We wensen hen sterkte bij alles wat nog moet worden geregeld.
 
Bij de samenstelling van de nieuwe kerkenraad is gedacht dat zowel de groep ouderlingen, als diakenen en ouderlingkerkrentmeester elk bestaan uit 4 leden. De invulling/aanvulling van/met  een voorzitter en scriba is nog niet bepaald. 
Ten behoeve van de in te stellen beroepingscommissie voor het aantrekken van een predikant in deeltijd, lijkt het verstandig eerst een voorbereidingsgroep de kerkordelijke aspecten te laten bekijken. Vervolgens een taakomschrijving en profielschets op te stellen. De commissie willen we samenstellen uit van elke kerk twee kerkenraadsleden (die doorgaan) en van elk twee gemeenteleden. De voorbereidingsgroep kan in principe uit dezelfde personen bestaan als de beroepingscommissie. Gedacht wordt om voor de vakantieperiode met de voorbereiding rond te komen zodat het beroepingswerk direct daarna kan starten.
Bij de aanpassing van de Website zal rekening worden gehouden met de nieuwe wet op de privacy. Van de PKN verwachten we daartoe richtlijnen te ontvangen.
Enkele intern uitgebrachte rapporten zouden nog open einden bevatten, een inventarisatie zal worden opgesteld waarna we dit kunnen ‘repareren’.
Graag willen we u als gemeentelid betrokken houden bij het voortgangsproces door b.v. het ontplooien van enkele gezamenlijke activiteiten in het najaar. We gaan daar over na denken.
 
Namens de stuurgroep,
Jaap Eleveld en
Ko Abrahamse.
 
 
 
 
terug
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 01-09-2019 om 10.00, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
meer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 08-09-2019 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
meer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 15-09-2019 om 10.00 uur; koffiedrinken; startzondag??
meer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 22-09-2019 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.