Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Sint Laurens
 
 
activiteiten activiteiten
 
PROTESTANTSE GEMEENTE
SINT LAURENS

Activiteitenboekje

2021 - 2022

Thema:
'Van U is de toekomst'


Sint Laurens, september 2021

Activiteiten 2021-2022
‘Van U is de toekomst’ klinkt als een zwaar thema dit jaar.
Tegelijk het is de hartslag van de gemeente, een weten dat je gedragen wordt, wat er ook gebeurt. De covid-pandemie bezorgt ook de PKN een crisisgevoel.
De kerk krimpt, dat betekent niet dat we in een kramp moeten schieten.
Daarom willen we het wat lichtvoetig invullen, zodat we diepgang en ook plezier ervaren.
Wat kan wel en waar kunnen we elkaar ontmoeten?
Wandelen en de kerk bezoeken op dinsdagmiddag is bijvoorbeeld ook mogelijk bij beperkingen door corona. Daarnaast hoop ik dat het leerhuis nu wel doorgang kan vinden. Het is altijd inspirerend samen in de bijbel te lezen en te horen wat de teksten betekenden door de eeuwen heen en ook nu voor ons.
De wereld verandert snel, dat vraagt om flexibel zijn, je omvormen en projectmatig werken. Dat laatste nodigt wellicht uit om mee te helpen de gemeente vorm te geven, aan een activiteit deel te nemen of die zelf te organiseren.
Hoe ziet de wereld eruit als God het voor het zeggen heeft? Jezus laat dat zien in zijn woorden en daden. Mensen worden er beter van, Gods koningschap doet mensen recht.
Gerechtigheid en rechtvaardigheid zijn kernwaarden van Gods toekomst. Zo komt God ons tegemoet en kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan.
Zo zien we uit naar wat God ons geeft en te doen geeft.

Ds. Anke Dekker


De activiteiten staan open voor iedereen.
Het deelnameformulier vindt u in het activiteitenboekje.
Leest U dit alleen via de website, zet dan op papier wat U wilt en lever het op onderstaande manier in. 

 
Wilt u het formulier invullen en dit inleveren via uw wijkouderling of wijkbezoekteamlid, bij de scriba, of deponeren in de doos op de tafel achter in de kerk op de zondagen 3 of 10 oktober.

Scriba Protestantse Gemeente: Han van Doorn, Burg. Baaslaan 21.

1. Kindernevendienst en crèche
Op uw verzoek is er in de zondagse dienst crèche / kindernevendienst.
Bij bijzondere diensten (zie daarvoor ons Kerkcontact) proberen we hierin altijd te voorzien.
Voor het op verzoek gebruik maken van de crèche / kindernevendienst, ook bijvoorbeeld voor een logeetje, kunt u t/m vrijdag bellen; zie vermelding op de omslag van ons Kerkcontact.

2. Jongeren
In dit boekje staan geen activiteiten speciaal voor jongeren, maar natuurlijk kun je overal aan meedoen als je wilt!
We hopen dat je een keer kunt meehelpen met het voorbereiden van een (feest-) dienst of een ander evenement! Misschien wil je zelf een keer iets doen in een dienst, zoals bv. in de Paaswake of Kerstnachtdienst?

3. Huisbezoek / Pastoraal bezoek
U kunt op het deelnameformulier aangeven dat u bezoek wenst. Uiteraard kunt u ook altijd uw ouderling of pastoraal medewerker benaderen als u graag een keer bezoek wilt ontvangen.

4. Emmaüswandeling
Maak eens een Emmaüswandeling: u kunt met de predikant op pad.
Meld u aan, dan maken we een passende afspraak, ergens door de week.
We wandelen eerst 15-20 minuten in stilte. 
Daarna wisselen we uit wat in het verhaal van de Emmaüsgangers raakte. Eerst is 1 persoon aan het woord, de ander stelt alleen verdiepende en verhelderende vragen, daarna is de ander aan het woord. 

5. Open Deur - gespreksochtend
Vanaf oktober starten we weer met een maandelijkse bijeenkomst rond het oecumenisch maandblad de Open Deur.
Wanneer: In principe op de 2e woensdagochtend van elke maand, van 10.00 - 11.30 uur.
Elke maand bevat Open Deur artikelen over een bepaald thema. De thema’s raken aan het leven zodat het niet moeilijk is erover van gedachten te wisselen.
Thema’s en data worden van tevoren in Kerkcontact en op de website bekend gemaakt. Als u geen abonnement heeft, dan kunt u een los exemplaar krijgen.
U hoeft niet als huiswerk het hele blad van te voren te lezen.
U kunt ook komen als het thema van die keer u aanspreekt.
De groep staat open voor een ieder die komen wil.
De deelnemers zullen zelf de onderwerpen uitkiezen en voorbereiden.
Plaats: consistorie Dorpskerk.
Contactpersoon: Jannie Lievense tel.: 637 131

6. Leerhuis Samen Bijbellezen
Thema: ‘Van U is de toekomst’.
 We borduren voort op de traditie die opgebouwd is en gaan alsnog verder met lezen in Exodus. De ervaringen van Exodus raken aan toekomst en perspectief hebben, hoe gaan wij onze w
 

eg? Exodus geeft daar wellicht handvatten voor.

Als leidraad nemen we het boek van Jonathan Sacks over Exodus met Joodse uitleg en onze eigen bijbelvertaling van Exodus. Het gaat dus eerst en vooral om de bijbellezingen en niet om een boekbespreking.
Plaats: Consistorie of kerkzaal.
Dinsdagmiddag 19 oktober 14.30 - 16 uur, verdere data in overleg.  Ds. Anke Dekker

7. Filmavonden
Samen naar een interessante, boeiende film kijken en er na afloop, bij een glaasje, over van gedachten wisselen.
Plaats: Dorpskerk, aanvang 19.30. Eénmaal in het najaar en éénmaal in het voorjaar.
Voor informatie zie de nadere aankondiging in ons Kerkcontact.

8. Adventsmiddag voor ouderen
Bedoeld voor de 70-plussers in onze gemeente om die een fijne en gezellige adventsviering te bezorgen met afsluitend een (brood)maaltijd.
U krijgt een uitnodiging met deelname strook bezorgd.
Plaats:             In de Dorpskerk
Datum:            Op nadere datum in december.

9. Kerstnachtdienst voorbereiden
De komende kerstnachtdienst is dit jaar op donderdagavond. Als je/u mee wil doen met het gebed, een gedicht of de lezing uit het Lukas-evangelie voor je rekening wil nemen, heel graag.


10. De Kerk-School-Gezinsdienst
Deze dienst staat gepland voor zondag 20 februari 2022 en wordt gehouden in de Dorpskerk.
U mag helpen om deze dienst voor te bereiden, ook als u geen kinderen op school heeft. U kunt dit aangeven op het deelname formulier.

11. Open kerkmiddag voor 70+
Een middag voor ouderen die lid zijn van onze kerk, maar ook voor belangstellende ouderen uit het dorp.
In de maand februari van het nieuwe jaar willen we deze middag houden in de Dorpskerk.

12. Spelletjesmiddag
Een samenkomst voor leden van onze kerk, maar ook voor belangstellenden uit het dorp rond een thema met een luchtig informatief karakter
In de maand april willen we deze samenkomst organiseren.

13. Preeknabespreking
Op zondag 7 november is er na de dienst om 11.30 uur een korte samenkomst in de consistorie om van gedachten te wisselen over de preek van die dag.
Er kunnen vragen worden gesteld ter verheldering of verdieping van de inhoud van de preek. De ervaring leert dat het mooie ontmoetingen zijn in een kleine groep waar veel op tafel kan komen over je persoonlijke leven en geloof, teksten worden tevoren opgegeven aan deelnemers zodat iedereen zich alvast kan voorbereiden.
Aanmelden bij Ds. Anke Dekker tel.: 0181 418 764

14. Voorbereiden 40-dagenboekje
Wie wil meehelpen om dit boekje te maken? We verzamelen teksten, cartoons, en gebeden voor de dagelijkse bezinning thuis in de 40-dagentijd. In januari willen we hiermee beginnen.

15. Huis-Paaskaars maken
We willen ook dit jaar in de veertigdagentijd onze eigen huispaaskaars maken. Er wordt eerst een korte uitleg gegeven over mogelijke symbolen op de kaars. Daarna gaan we er zelf één maken. Voor kaarsen en gekleurde was, wordt gezorgd. Een kleine bijdrage voor de kaars is welkom.
Datum/plaats: dinsdag 8- of 15 maart om 19.30 uur, in de consistorie Dorpskerk. De definitieve datum wordt nog nader bepaald en vermeld in het Kerkcontact en bij de afkondigingen.
Leiding: Corry Wisse

16. Contactgroep Wereldwijd
De werkgroep onderhoudt namens onze gemeente het contact met onze Hongaarse zustergemeente in Makkoshotyka. Dat doen we door middel van de Kerst- en Paasbrief.
In 1993 hebben we met een grote groep gemeenteleden uit toen nog onze beide kerken, hen een eerste bezoek gebracht. Ook hebben enkele gemeenteleden nog steeds contact met hun gastgezinnen van weleer.
In november organiseren we elk jaar een verkoopmorgen van de Wereldwinkel in de Dorpskerk. Daarnaast besteden we onze avonden aan een thema rond maatschappelijke vragen.
De avonden staan open voor iedereen. We komen ongeveer één keer per twee maanden bij elkaar.
Data/tijd en thema: zie Kerkcontact.
Hartelijk welkom. Contactpersoon: Margreeth Schopenhauer, tel.: 616395

17. Gemeente ledenvergadering
De Gemeenteledenvergadering zal ook dit jaar in een middagbijeenkomst en een avondbijeenkomst worden gehouden dit i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen in de kerkzaal.
Deze zal worden gehouden op dinsdag 12 oktober 2021 om 14.00 uur en om 19.30 uur.
U ontvangt voor deze vergadering een uitnodiging/agenda.
U moet zich van tevoren opgeven bij de scriba met vermelding van naam en telefoonnummer en met uw voorkeur voor de middag- of de avondbijeenkomst.

18. Lectoren Protestantse gemeente
Als u ook af en toe een Bijbellezing wil doen in de zondagse kerkdienst en zich daar nog niet eerder voor hebt opgegeven, graag.

 19. Hand - en spandiensten
Dit kan van alles zijn. Daarom alleen de vraag of we op enig moment een beroep op u kunnen doen.

20. Kerk open op dinsdagmiddag
Elke dinsdagmiddag is de kerk open tussen 13 en 14 uur. U kunt er even stil zijn of een kaarsje branden. Meestal is de predikant ook aanwezig. Dat biedt de gelegenheid om zorgen te delen of elkaar eens even te zien en te spreken.
In het kerkblad wordt elke maand vermeld wanneer ik er ben.
Ds. Anke Dekker tel.: 0181 418 764 
terug
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 28-11-2021 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Eerste advent

U kunt de dienst ook volgen via kerkdienstgemist.
Zie de homepagina van onze websidemeer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Tweede advent

U kunt de dienst ook volgen via kerkdienstgemist.nl
Zie de homepagina van onze webside.meer details

Open Deur
datum en tijdstip 08-12-2021 om 10.00 uur
meer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Derde Advent
De collecte is voor de diaconie en voor instandhouding van onze Kerkelijke gemeente.
Er is een open schaalcollecte voor: vrouwen van Protea Senior Groupmeer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.